Chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ)
Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ vừa ký Thông báo số 61/TB-TTCTXH về việc triển khai đeo khẩu trang tại các nơi công cộng.
  Thông báo tuyển dụng viên chức, người lao động
  Trung tâm tiếp và làm việc với Đoàn AFAPE
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN
  Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2019) - Đổi mới, hội nhập và phát triển
  Trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi: Sẽ được chăm sóc và nuôi dạy tốt hơn
  Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ điểm lại hoạt động 06 tháng đầu năm 2019
  Chăm lo đời sống tin thần và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em Trung tâm
  VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC TẬP KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
  Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019