Tin tức Trung tâm
Tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia
 137
 07/02/2020

Thông báo số 24/TB-TTCTXH ngày 06/02/2020 của Trung tâm Công tác xã hội về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia
Đính kèm:
1/ Thông báo số 24/TB-TTCTXH ngày 06/02/2020 về việc tăng cười công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia;
2/ Công văn số 178/UBND-KT ngày 21/01/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 3/CT-TTg ngày 16/01/2020;
3/ Công văn số 127/UBND-KGVX ngày 16/01/2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia;
4/ Công văn số 195/VPUB-KT ngày 16/01/2020 V/v đẩy mạnh thực hiện Luật phòng,c hống tác hại của rượu bia;
5/ Công văn số 169/BYT-DP ngày 14/01/2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống tắc hại của rượu, bia;
6/ Công văn số 12/CV-UBATGTQG ngày 08/01/2020 V/v đẩy mạng thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100?2019?NĐ-CP của Chính phủ.
Tác giả: Thanh Vũ - TT CTXH Cần Thơ
Tin mới
Video