Các biễu mẫu

Câu hỏi 20: Mục tiêu cụ thể của Đề án Phát triển ...

Trả lời: Mục tiêu cụ thể của Đề án phát triển nghề CTXH được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn 1 từ 2010 - 2015 và giai đoạn 2 từ 2016 - 2020

 20/12/2018

Câu hỏi 19: Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với ...

Trả lời: Tại Điều 3, 4, 5 Chương II, Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 02 năm 2017 quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người ...

 20/12/2018

Câu hỏi 12: Công tác xã hội ở Việt Nam xuất hiện ...

Trả lời: Các hoạt động manh nha cho sự hình thành CTXH ở nước ta xuất phát từ truyền thống tương thân thương ái giúp đỡ người khốn khó trong cộng đồng ...

 19/12/2018

Câu hỏi 18: Những quan điểm và cơ sở pháp lý để ...

Trả lời: Đề án Phát triển nghề CTXH được xây dựng dựa trên những căn cứ được ghi trong Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam; các văn bản ...

 19/12/2018

Câu hỏi 17: Sự cần thiết phải phát triển nghề CTXH ...

Trả lời: Năm 1986, dấu mốc thực hiện “Đổi mới-Mở cửa” nền kinh tế, sự bùng nổ về phát triển công nghiệp, thì các hoạt động từ thiện không còn phù hợp, ...

 19/12/2018

Câu hỏi 16: Hệ thống các văn bản pháp quy liên ...

Trả lời: Những địa chỉ để tìm hiểu thêm thông tin về nghề CTXH và Đề án phát triển CTXH?

 19/12/2018

Câu hỏi 15: Việt Nam đã có hiệp hội những người ...

Trả lời: Đến nay, Việt Nam chưa có Hiệp hội quốc gia nhân viên CTXH như nhiều nước khác trên thế giới.

 19/12/2018

Câu hỏi 14: Những khó khăn, thách thức nghề Công ...

Trả lời: Vì là một nghề non trẻ nên việc phát triển nghề CTXH ở Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, thách thức tập trung ở những vấn đề sau.

 19/12/2018

Câu hỏi 13: Công tác xã hội được chính thức đưa ...

Trả lời: CTXH được đưa vào đào tạo ở Việt Nam từ những năm đầu của những năm 1990 do yêu cầu cấp bách cần có cán bộ được đào tạo chuyên môn CTXH giúp ...

 19/12/2018

Câu hỏi 11: Nghề Công tác xã hội có các phương ...

Trả lời: Nghề CTXH thực hiện 3 phương pháp hỗ trợ trực tiếp với các đối tượng như sau:

 19/12/2018
Video